Eines d’avaluació energètica Renovació energètica del parc edificat

La renovació energètica del parc edificat ha fet aflorar nous perfils professionals relacionats amb l’avaluació energètica dels edificis, la certificació, l’assessorament i la gestió de les intervencions de millora i el manteniment de l’edifici per tal de reduir el consum d’energia i les emissions de CO2 associades.

Aquests professionals són anomenats de forma diferent segons els països: assessors o responsables en consum energètic, certificadors, auditors o gestors energètics. Per tal de realitzar la seva tasca disposen d’eines que els la faciliten. En aquest article en comentem algunes que segurament són conegudes i altres són novetat.

Certificació energètica

Per tal de realitzar i tramitar la certificació d’eficiència energètica hi ha eines que permeten efectuar la qualificació energética. Aquesta qualificació és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació, amb el que es classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. La qualificació energètica s’obté a través dels procediments i eines reconegudes en el registre general del Ministeri per a la Transició Ecològica, mentre que la gestió de les sol·licituds d’inscripció al registre de certificats els realitzen les comunitats autònomes. A Catalunya ho realitza l’Institut Català d’Energia -ICAEN-.

Des del 14 de gener de 2016 només eren reconeguts pel Ministeri per a la Transició Ecològica, els certificats d’eficiència energètica qualificats amb l’eina HULC pel procediment general i els CE3, el Ce3X o el Cerma per als procediments simplificats, però des del 5 de juliol de 2018 també són admesos els certificats d’eficiència energètica qualificats energèticament, pel procediment general, amb l’última versió actualitzada de Cypetherm HE Plus, SG Save i pel complement Ce3X que varen ser presentats en la darrera jornada de la Setmana de la Rehabilitació Rehabilita 2018.

 

Quines són les eines més utilitzades a Catalunya

En el mes de juny de l’any passat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) va presentar i publicar L’observatori de l’estat energètic dels edificis de Catalunya, on es fa una anàlisi de les dades del registre de certificació de l’eficiència energètica dels edificis amb la finalitat de donar informació tècnica al sector i potenciar la difusió de l’estat actual del parc d’edificis a Catalunya.

Segons aquest observatori la majoria dels certificats d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, que s’han tramitat a Catalunya, han estat qualificats amb els documents realitzats amb el Calener (que des del 14 de gener del 2016 va ser substituït per l’eina HULC), augmentant progressivament des del 32,3% inicial, fins al 61,8% actual.

Procediments utilitzats et edificis de nova construcció

Pel que fa als edificis existents, els procediments més utilitzats per a qualificar energèticament els edificis han estat el Ce3X que representa el 96,3% dels certificats tramitats. El Calener (que des del 14 de gener del 2016 va ser substituït per l’eina HULC) és document reconegut per l’opció general per certificar edificis d’habitatges i petits terciaris mentre que el Ce3X i CE3 són procediments simplificats per qualificar edificis d’habitatges i terciaris i el Cerma, és una procediment reconegut simplificat que només serveix per qualificar habitatges.

Procediments utilitzats en edificis existents

Caldrà veure com van evolucionant aquests llistats d’utilització de les eines informàtiques a partir d’ara, amb el reconeixement dels nous procediments per qualificar energèticament els certificats d’eficiència energètica.

A continuació veurem un petit resum de cadascun:

HULC

HULC és l’acrònim de Herramienta Unificada Líder Calener. És una eina gratuïta que va ser creada pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.  Inclou la unificació en una sola plataforma dels anteriors programes generals oficials emprats per a l’avaluació de la demanda energètica i del consum energètic (Lider) i dels procediments generals per a la certificació energètica d’edificis (Calener VYP i GT), així com els canvis necessaris per a la convergència de la certificació energètica amb el Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), que van ser actualitzats l’any 2013. El Ministeri de Fomento ha iniciat els tràmits d’audiència i d’informació pública per la modificació de l’actual document bàsic DB HE, el qual comportarà, que un cop sigui aprovat s’hagi d’actualitzar el HULC actual.

L’eina actual permet la visualització tridimensional de l’edifici a mesura que es va construint. Un cop és proporcionada la informació necessària, es realitza el càlcul de la demanda de l’edifici en les condicions estàndards requerides per la certificació energètica, una simulació de comportament del sistema de condicionament de l’edifici, el càlcul de la qualificació i la posterior presentació de resultats en pantalla. Posteriorment es verifica el CTE-HE0 i HE1.

Des de la versió 20151113 (0.9.1431.1016), l’eina genera el document, en format oficial, per a la certificació de l’eficiència energètica, així com un arxiu digital en format XML, que conté totes les dades del certificat i que s’ha d’aportar en el moment del registre. L’aplicació en línia, Visor CTE_XML, facilita l’aprofitament dels informes d’avaluació energètica en format electrònic, per a la seva comprovació, visualització i edició. Entre altres coses, permet emetre arxius PDF amb XML incrustat, incorporar mesures de millora a partir d’arxius addicionals en format XML (o PDF + XML), incorporar la memòria justificativa de solucions singulars i emetre un informe addicional d’eficiència energètica orientat al compliment del DB-HE i al disseny.

 

CYPETHERM HE PLUS

És una aplicació gratuïta elaborada per l’empresa CYPE Ingenieros. Està concebuda per a la justificació normativa del CTE DB HE0, de limitació del consum energètic, del CTE DB HE1, de limitació de la demanda energètica i pel càlcul de la certificació de l’eficiència energètica mitjançant un model de l’edifici per simulació energètica calculat amb EnergyPlus™, en la qual, hora a hora, es realitza el càlcul de la distribució de les demandes energètiques a satisfer en cada zona del model tèrmic, determinant, per a cada equip tècnic, el seu punt de treball, l’energia útil aportada, l’energia final consumida, i l’energia primària equivalent, desglossant el consum energètic per sistema d’aportació i vector energètic utilitzat. L’eina permet obtenir la certificació d’eficiència energètica de tot tipus d’edifici: tant en fase de projecte, nous i existents, així com residencials i terciaris.

L’entorn de Cypetherm HE Plus està dividit en tres seccions identificades per les pestanyes situades a la part superior: edifici, plànols de planta i verificació normativa:

En la pestanya ‘edifici’ es defineixen els paràmetres generals, dades de l’emplaçament i el model de l’edifici, en un esquema en arbre format per tres branques principals: biblioteca, zones i sistemes.

En la ‘biblioteca’ s’introdueixen tots els tipus de recinte i d’elements constructius de l’obra (tancaments, particions, vidres, portes i ponts tèrmics lineals). A cada zona s’introdueixen els recintes que la componen mitjançant la definició dels murs (façanes, mitgeres, envans i murs de soterrani), forjats (soleres, forjats interiors, voladissos i cobertes) i ponts tèrmics lineals. En els sistemes es defineixen les instal·lacions per a calefacció, ACS i refrigeració de l’edifici, permetent triar entre un ampli ventall de sistemes habitualment utilitzats en edificació.

La introducció de la geometria es pot fer manualment o amb els fitxers en format BIM, ja que aquesta aplicació també està integrada en el flux de treball Open BIM a través de l’estàndard IFC.

La introducció manual la realitza l’usuari dissenyant les plantes de l’edifici i indicant els recintes i els elements constructius que el formen, per poder així imprimir els plànols de l’obra. En el cas de disposar dels fitxers BIM, es pot editar directament i aquest genera les característiques dels elements constructius. La verificació de la normativa es realitza a través de la simulació del model energètic de l’edifici, obtenint els llistats amb els resultats de la mateixa. A més, es permet visualitzar els fitxers d’entrada del motor de càlcul i els resultats obtinguts.

L’eina genera:

 • la justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1: limitació de demanda energètica, amb resultats detallats per zona tèrmica de les diferents contribucions energètiques.
 • la justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 0: limitació del consum energètic, amb detall dels resultats per zona tèrmica i vector energètic.
 • La fitxa de la qualificació energètica obtinguda per l’edifici i totes les qualificacions parcials per emissions: consum d’energia primària no renovable i demanda energética.
 • El certificat d’eficiència energètica, que pot ser obtingut com a document o com la seva versió en format electrònic (XML).

 

SG Save

És una eina gratuïta de verificació i certificació energètica desenvolupada per Isover i la resta d’empreses del Grup Saint-Gobain. Aquesta compta amb elevades prestacions per al disseny d’Edificis de Consum d’Energia Gairebé Nul (nZEB), aplicable a tot tipus d’edificis: tant en fase de projecte, nous i existents, així com residencials i terciaris.

SG SAVE utilitza com a interfície per introduir la geometria de l’edifici SketchUp, un programa informàtic de disseny i modelatge en 3D per a entorns arquitectònics, enginyeria civil, disseny industrial, etc., inicialment desenvolupat i publicat per Google. Aquesta eina permet conceptualitzar ràpidament volums i formes arquitectòniques d’un espai. A més, els edificis creats poden ser georeferenciats i col·locats sobre les imatges de Google Earth i entre les seves principals virtuts cal destacar la rapidesa i la facilitat d’ús.

Un cop dibuixat l’edifici de manera senzilla i precisa en SketchUp i integrats tots els detalls del mateix, es poden realitzar càlculs d’una manera molt precisa a través del potent motor de càlcul que integra (EnergyPlus). La utilització d’EnergyPlus resulta especialment atractiva perquè a més de donar compliment del CTE-HE o la certificació energètica, es pot analitzar el comportament energètic de l’edifici. Per això es disposen de múltiples gràfics, entre els quals es poden destacar: els components de demanda, l’evolució de la temperatura, les potències instantànies i la demanda de calefacció/refrigeració.

Taula amb eins de verificació gratuïtes: SG Save, Sketch UP, Openstudio, EnergyPlus

 

 

CERMA

Tipologia de les qualificacions energètiques Cerma (Calificación Energética Residencial Método Abreviado) és una eina informàtica gratuïta de maneig senzill que permet l’obtenció de la qualificació de l’eficiència energètica en edificis residencials existents i de nova construcció, tant unifamiliars com plurifamiliars.

Aquesta eina ha estat desenvolupada per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) i l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (Atecyr), amb la col·laboració tècnica del grup Fredsol del departament de Termodinàmica Aplicada de la Universitat Politècnica de València, i promoguda per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana.

Captura del programa CREMA

El programa es basa en fer una simulació horària. Perquè els càlculs es realitzin d’una forma més ràpida s’ha procedit a una sèrie de simplificacions:

 • Tota la part condicionada està a la mateixa temperatura.
 • Se sotmet a una presimulació.
 • Finalment s’aplica un balanç.

Tot i que el treball no es desenvolupa en un entorn estrictament gràfic, sí que ofereix un entorn que minimitza aquest hàndicap, de manera que ofereix finestres d’ajuda que, de forma gràfica, permeten guiar l’usuari en l’ús de l’eina. A més presenta l’enorme avantatge d’aportar millores, que poden ser provades per l’usuari en una còpia del projecte, oferint un ampli ventall de possibilitats de comparació.

 

Ce3X

Aquesta eina va ser desenvolupada per Efinovatic i el Centre Nacional d’Energies Renovables (Cener). És el procediment reconegut més utilitzat per a fer les certificacions energètiques dels edificis existents. Consisteix en un programa gratuït simplificat que en la primera fase avalua de manera aproximada la situació energètica inicial de l’edifici i identifica el potencial de millora que aquest presenta, carregant dades orientatives per defecte en funció de la tipologia edificatòria i any de construcció (per a les solucions constructives de l’envolupant) i en funció del tipus de sistema o equip i any d’instal·lació d’aquests. Quan el tècnic qualificador coneix els consums energètics de l’edifici i la causa dels mateixos, se li ofereix una relació de mesures de millora perquè triï d’entre elles les que han de ser objecte de l’estudi paramètric posterior. Amb la relació de mesures que hagi seleccionat l’usuari i amb els diferents nivells de millora que hagi triat per a cadascuna d’elles, l’aplicació informàtica realitza un estudi paramètric automàtic que permet l’exploració sense intervenció del tècnic qualificador de totes les variacions successives i/o simultànies que originen les mesures seleccionades.

Captura del programa Ce3X

Captura del programa Ce3X

A la vista dels resultats obtinguts, el tècnic qualificador tria una o més combinacions de les propostes de millora.

Perquè cadascuna d’aquestes combinacions sigui formalitzada, el tècnic qualificador ha de tornar a introduir en el programa les modificacions en components, equips o sistemes que hagi triat, revisar i corregir les dades de partida que es van prendre per defecte i tornar a qualificar l’edifici .

 

 

Ce3X complement edifici nou

Des del 5 de juliol del 2018, es pot utilitzar un complement de l’eina per a certificar els projectes i edificis acabats dels edificis residencials i els edificis terciaris amb una potència tèrmica instal·lada igual o inferior a 70 kW.

La seva utilització és molt similar a la versió per a edificis existents, encara que com és evident hi ha algunes restriccions pel que fa a l’abast de la certificació.

Per utilitzar-lo cal tenir instal·lat el programa Ce3X i fer la instal·lació dels complements per a edificis nous.

L’eina permet omplir automàticament les dades administratives i els preus de l’energia, generar l’etiqueta energètica i verificar el CTE-HE, per comprovar els requisits indicats en l’apartat 5.1.1 de les secció HE0 i HE1 del CTE, per a verificar les exigències indicades en els apartats 2.2 del HE0 i dels apartats 2.2 .1.1.1, 2.2.1.1.2 i 2.2.2.1 de l’HE1.

La utilització de Ce3X per a la certificació d’edificis nous és pràcticament similar a la d’edificis existents, encara que com és evident hi ha algunes restriccions pel que fa a l’abast de la certificació.

 

 

Altres complements en el Ce3X

L’eina Ce3X pot integrar uns altres complements gratuïts que han estat desenvolupats per diferents empreses. Un cop descarregades i integrades, apareixen en la barra d’eines de l’eina Ce3X, presentant unes interfícies senzilles i intuïtives que guien en les solucions més òptimes.

En llançar el complement, s’obre una nova finestra que incorpora les noves solucions a triar per l’usuari. Aquests conjunts poden ser modificats i fins i tot permeten afegir noves solucions. En alguns casos l’usuari també pot optar, per definir una solució a través de cada element de l’edifici a millorar, o pot optar per una solució Premium que ofereix el complement, després d’analitzar, de forma automatitzada, els diferents escenaris possibles a partir de les condicions de disseny de l’edifici i de contorn definides.

Els complements permeten als tècnics certificadors navegar per diferents solucions, amb productes existents al mercat, així com seleccionar com volen millorar l’edifici. El sistema automàticament mostra totes les solucions possibles que ofereixen aquestes empreses, oferint i aportant millores amb els seus productes, proporcionant informació de les característiques i prestacions de cada un dels seus elements, i els preus aproximats d’instal·lació, per a l’anàlisi econòmica, obligatori a l’hora de presentar l’informe final.

Un cop acabada la introducció dels conjunts de millora en el complement, s’incorporen automàticament a la pestanya ‘Mesures de millora’ del programa, des d’on es poden comparar estalvis i continuar amb l’anàlisi econòmica de cada solució, ja que el complement incorpora preus actualitzats de cada un dels sistemes i dels variants utilitzats.

Finalment i independentment de l’informe oficial, que inclou les mesures definides en els documents, aquests complements permeten generar un informe específic de les mesures de millora que proposa el tècnic, d’una manera molt visual, amb informació completa de la solució proposada.

 

 

CE3

El programa simplificat CE3 ha estat desenvolupat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) per a la certificació energètica d’edificis existents, tant habitatges com petits, mitjans i grans terciaris.

En la primera fase avalua de manera aproximada la situació energètica inicial de l’edifici i identificar el potencial de millora que aquest presenta, carregant dades orientatives per defecte en funció de la tipologia edificatòria i any de construcció (per a les solucions constructives de l’envolupant) i en funció del tipus de sistema o equip i any d’instal·lació d’aquests.

Quan el tècnic qualificador coneix els consums energètics de l’edifici i la causa dels mateixos, se li ofereix una relació de mesures de millora perquè triï d’entre elles les que han de ser objecte de l’estudi paramètric posterior. Amb la relació de mesures que hagi seleccionat l’usuari i amb els diferents nivells de millora que hagi triat per a cadascuna d’elles, l’aplicació informàtica realitza un estudi paramètric automàtic que permet l’exploració sense intervenció del tècnic qualificador de totes les variacions successives i/o simultànies que originen les mesures seleccionades.

A la vista dels resultats obtinguts, el tècnic qualificador tria una o més combinacions de les propostes de millora. Perquè cadascuna d’aquestes combinacions sigui formalitzada, el tècnic qualificador ha de tornar a introduir en el programa les modificacions en components, equips o sistemes que hagi triat, revisat i corregit les dades de partida que es van prendre per defecte i tornar a qualificar l’edifici .

 

Altres eines 

Hi ha altres eines de referència que poden ser necessari conèixer. Unes calculen amb una gran precisió les càrregues tèrmiques amb les quals es pot avaluar energèticament el comportament de l’edifici i altres serveixen per ajudar a la gestió i/o a la presa de decisions. A continuació se’n destaquen alguns

EnergyPlus

EnergyPlus és una de les eines de simulació energètica més potents existents avui dia, essent a més un programari de lliure accés, impulsada pel US Department of Energy (DOE). Aquesta eina permet simular calefacció, refrigeració, climatització, il·luminació, ventilació, aigua i fluxos d’energia. Així mateix, permet calcular sistemes fotovoltaics, col·lectors solars tèrmics, tubs d’alta reflectivitat per a il·luminació i fluxos multizona, a més de permetre càlculs amb intervals de temps inferiors a 1 hora.

Històricament estava enfocat a edificis comercials, però actualment permet modelar edificis residencials i altres tipus d’edificis. Admet una varietat de casos pràctics que inclouen el disseny integrat d’edificis nous i rehabilitats, desenvolupament de guies de disseny, desenvolupament i compliment de codis d’eficiència energètica com Ashrae 90.1, certificacions ambientals d’edificis com Leed d’USGBC, documentació de rendiment per als incentius financers dels serveis públics i aplicacions dinàmiques com la detecció i el diagnòstic automatitzat d’errors així com models urbans. Tot i això, podria dir-se que el cas pràctic que contribueix més directament a l’eficiència energètica és el disseny integrat.

No obstant això, no té una interfície que faciliti a un usuari poc familiaritzat amb el programari la introducció de dades. Els resultats s’obtenen en un format de fitxer de text. Per això necessita d’altres programes per a facilitar la introducció i la interpretació dels resultats. Alguns exemples d’aquests programes són: SketchUp , Demand Response Quick Assessment Tool, DesignBuilder, Easy EnergyPlus, EFEN, Hevacomp, HLCP i MC4 Suite, entre altres. No obstant això, hi ha un editor (IDF Editor) que acompanya l’EnergyPlus i que permet la creació i revisió d’arxius d’entrada EnergyPlus, encara que la seva aparença és la d’un editor de dades, i per tant, poc amable per a un usuari no expert.

Captura del programa EnergyPlus

Captura del programa EnergyPlus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRNSYS
TRNSYS (Transient System Simulation Program) és un paquet de programari desenvolupat a la Universitat de Wisconsin que, després de més de 35 anys de disponibilitat comercial, continua sent un paquet flexible basat en components que s’adapten a les necessitats canviants dels investigadors i professionals de la comunitat de la simulació energètica.

TRNSYS s’usa per simular el procés solar i tèrmic durant un any gràcies als seus dos components principals. El primer és un motor, conegut com a nucli, que llegeix i processa l’arxiu d’entrada (descripció de l’edifici, característiques dels components i sistemes i la manera en què aquests es troben interconnectats, així com les dades climatològiques), resol el sistema de forma interactiva, determina la convergència i traça les variables del sistema. El segon és una extensa biblioteca de components, cadascun dels quals modela el rendiment d’una part del sistema. La biblioteca estàndard inclou aproximadament 150 models que van des de bombes fins a edificis de múltiples vies, turbines eòliques a electrolitzadors, processadors de dades meteorològiques a rutines d’economia, i equips de HVAC bàsics a tecnologies emergents d’avantguarda. Els models es construeixen de tal manera que els usuaris poden modificar els components existents o escriure els propis, estenent les capacitats del programa.

Captura del programa TRNSYS on es mostren els resultats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades d’entrada en TRNSYS són arxius ASCII. TRNSYS disposa d’una interfície gràfica (Simulation Studio) que permet “arrossegar i copiar” els components necessaris per crear arxius d’entrada del programa, així com una altra interfície per crear un arxiu d’entrada de l’edifici (TRNBuild) i un programa per crear aplicacions basades en TRNSYS per a la seva distribució a no usuaris (TRNEdit).

De la mateixa manera, els resultats tenen format ASCII. Aquests poden obtenir-se en manera de cost de cicle de vida, resums mensuals, anuals, histogrames,… Permet que altres programes, com ara Comis, Contam, EES, Excel, Fluent, GenOpt i Matlab puguin servir d’interfície.

 

DesignBuilder

Captura del programa DesignBuilder

És un programari especialitzat en la simulació ambiental i energètica d’edificis. Les seves avançades prestacions permeten avaluar aspectes com són els nivells de confort, els consums d’energia i les emissions de carboni. Creat per facilitar els processos de simulació, ofereix diversos mòduls d’anàlisi integrats entre si, la qual cosa significa més productivitat i eficiència. Es tracta d’una eina d’alt acompliment per al disseny, la consultoria i la certificació energètica.

Permet anar observant el comportament ambiental de l’edifici durant la pròpia fase de disseny, en comptes de limitar-se a llançar els resultats obtinguts un cop finalitzada la modelització. Entre d’altres, permet realitzar les següents accions:

 • Captura del programa DesignBuilderCàlcul del consum energètic de l’edifici i de les emissions de CO2
 • Avaluació del sobreescalfament que diferents opcions de façana poden generar, així com controlar el seu aspecte visual.
 • Corbes de distribució de temperatures.
 • Simulació tèrmica dels edificis que són ventilats de manera natural.
 • Simulació de la il·luminació natural i incorporació de sistemes de control de la il·luminació.
 • Visualització d’emplaçaments, assolellaments i ombres produïdes.
 • Càlcul i dimensionament d’equips de calefacció/refrigeració.

Els resultats del comportament de l’edifici són representats tant en gràfics com en forma de taules de dades.

Permet carregar tant sistemes constructius, com activitats específiques dels espais, o els sistemes de calefacció/refrigeració/climatització i il·luminació més comuns seleccionant d’una llista desplegable. Així mateix, permet a l’usuari crear noves plantilles de sistemes. Admet també la importació de models 3D d’altres programes gràfics, com Autocad, Microstation, Revit, entre d’altres. No obstant això, cal considerar que no arriba a suportar tota la funcionalitat que permet el EnergyPlus, pel que fa a càlculs energètics.

Test energètic

El Test Energètic és una eina que forma part del paquet d’aplicacions informàtiques de suport als tècnics de capçalera que ha desenvolupat el CAATEEB. És una evolució del Test Energia, que el CAATEEB va crear l’any 2013 i s’adreça als propietaris o usuaris d’un edifici o habitatge, que generalment ja disposen del certificat d’eficiència energètica i volen millorar l’eficiència energètica, el confort o reduir la factura energètica. Es tracta per tant, d’una eina que ajuda a establir les prioritats per planificar les millores que s’han d’incorporar en l’edifici per a reduir la demanda energètica i les emissions de CO2.

El certificat d’eficiència energètica dona una qualificació energètica, la qual permet comparar “objectivament” diferents edificis o habitatges. Ara bé, la demanda energètica “teòrica” determinada en el certificat pot estar lluny de la “realitat” dels consums energètics d’un habitatge o edifici. Tots sabem que, pel que fa a paràmetres de confort, el comportament i la percepció dels usuaris és molt variable i d’ells se’n deriven els consums i les emissions de CO2 reals.

En un mateix edifici, podem trobar diversos habitatges constructivament idèntics, però amb consums força divergents que poden anar des de la pobresa energètica fins a consums exagerats, conseqüència de múltiples variables. És per ajustar-se a aquesta realitat i diversitat, que el Test Energètic planteja fer una diagnosi energètica recolzada en l’estudi constructiu, en els usos, en els consums reals i en el comportament energètic de l’edifici, amb l’objectiu de proposar unes mesures de millora raonables i coherents amb les característiques intrínseques del mateix. Es tracta doncs, d’una auditoria energètica que parteix del bon coneixement tant dels sistemes constructius i instal·lacions, com dels consums reals. Sobre aquesta base, es poden identificar i definir les millors alternatives per reduir consums i fer un edifici més eficient. Aquestes millores poden incidir en els hàbits d’ús i comportament dels usuaris, en la rehabilitació energètica de l’envolupant i/o en la millora dels sistemes actius, segons escaigui en cada cas. Es tracta d’una eina ideal per acompanyar i recomanar intervencions de rehabilitació energètica. És per això que el millor moment per aprofitar les recomanacions del Test Energètic i introduir les millores energètiques és quan s’hagin de fer obres de rehabilitació per envelliment o degradació del terrat o de la teulada, quan les façanes presentin problemes de degradació del revestiment, de despreniment de peces…, quan es detectin problemes d’humitats de condensació, de soroll provinent del carrer, d’infiltracions per les finestres i caixes de persiana.

Aquest és el moment per aprofitar els treballs previstos i incorporar un bon aïllament o millorar l’existent. El cost de la millora es redueix sensiblement i, en conseqüència, la seva amortització serà més ràpida. Fins i tot pot contribuir al pagament dels altres treballs de rehabilitació. És clar que com a professionals, en qualsevol rehabilitació hem d’oferir a la propietat un bon estudi energètic del qual se’n desprenguin les possibles millores del comportament energètic de l’edifici i els estalvis conseqüents i és en aquest aspecte que ajuda el Test Energètic.

Captura de la página web del Test Energètic

 

Autoria de les fotos: Jordi Marrot i Aina Gatnau

Autoria de l’article

Jordi Marrot

Jordi Marrot és arquitecte tècnic, col·legiat núm. 8208 i director de l’Àrea Tècnica del CAATEEB. Més articles


Deixa un comentari